تخریب ساختمان

به گزارش شرکت ارابه پویان  تخریب ساختمان  (Demolish buildings methods) به چند روش تقسیم می‌شود روش دستی  (از بالا به پایین)، روش مکانیکی (از بالا به پایین)، روش انفجار و آخرین روش روش گوی تخریب است .

روش از بالا به پایین

در این روش تخریب ساختمان از سقف ساختمان شروع به تخریب می‌شود تا به سطح زمین برسند ترتیب تخریب ساختمان در این روش بر اساس وضعیت کارگاه و اعضای سازه ای مورد تخریب متفاوت باشند.

مراحل تخریب بالا به پایین ساختمان

روش تخریب ساختمان در این مدل از تخریب کاملا متفاوت است و باید با ترتیب خاصی اعمال شود:

الف- ابتدا قبل از تخریب تمامی سازه های ساختمان ،ایوانها ،و بخش های متصل به دیوارهای خارجی باید تخریب شوند.

ب – در زمان تخریب سازه کف کلیه اتاق های تاسیسات آسانسور و مخازن آب در ارتفاع، باید با توالی بالا به پایین نسبت به سطح سقف اصلی تخریب گردند.

پ – تخریب دال های کف باید از دهانه میانی شروع و به سمت تیرهای تکیه گاه ادامه یابد.

ت – تروش تخریب تیرهای کف:

  • تیرهای جلو آمده  (یک سر گیردار یا کنسول ها)
  • سپس تیرهای ثانویه
  • بعد تیرهای اصلی

ث – ستون ها باید پس از برچیدن تیرهای بالاتر تخریب گردند.

2- روش تخریب بالا به پایین (مکانیکی)

توالی مراحل تخریب توسط ماشین آلات عموماً مانند روش دستی بالا به پایین بوده به جز اینکه اکثر کارهای تخریب توسط تجهیزات مکانیکی انجام می گردد. تخریب با بالا بردن ماشین آلات مکانیکی روی بالاترین طبقه ساختمان آغاز می‌گردد.

سازه های پیش آمده و بالکن ها

سازه های پیش آمده، بالکن ها و ایوان ها ممکن است به سمت خارج ساختمان و روی پیاده رو یا در برخی موارد بر روی بخشی از خیابان جلو آمده باشند. سازهای تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید به عنوان اقدامات احتیاطی دقیقاً زیر آنها قرار داده شود.

بالابردن ماشین آلات

ماشین آلاتی که برای تخریب استفاده می‌شوند توسط جرثقیل بالا می‌روند این ماشین آلات باید مورد تایید مهندس قرار گیرد.

تکیه گاه های ماشین آلات

باید بار وارد شده از طرف ماشین آلات به کف را مورد بررسی قرار داد. در صورت نیاز باید شمع زنی در طبقات پایین تر از طبقه مورد تخریب انجام شود تا ماشین آلات در شرایط ایمن بمانند. جابجایی ماشین آلات واحد مکانیکی باید تنها در محدوده شمع زنی شده انجام شود.

ساخت رمپ موقتی

ماشین آلات باید به وسیله رمپ به طبقات پایینی انتقال یابد. شیب رمپ نباید بیشتر از 1.75 به 1 یا مقدار توصیه شده توسط سازنده ماشین آلات باشد . به عنوان روش جایگزین می توان ماشین آلات را به وسیله جرثقیل پایین آورد.

جابجایی ماشین آلات مکانیکی در نواحی زیر ممنوع است:

– در محدوده دو متری لبه ساختمان

– در محدوده 1متری بازشوهای کف

– هر نوع سازه پیش آمده یا کنسول دار

مراحل تخریب ساختمان

 – کلیه دال و تیرهای پیش آمده، سایبان ها و ایوان ها باید نخست و پیش از تخریب طبقات داخلی تخریب شود.

– اعضای سازه ای به طور کلی باید به ترتیب زیر تخریب گردد:

– ابتدا دال تخریب می‌شود

– سپس تیرهای ثانویه

– بعد تیرهای اصلی

 – پنل دیوار شامل تیرها و ستون ها، باید به تدریج و به شکل کنترل شده تخریب گردد.

ایوان ها و بالکن های پیش آمده

تخریب ایوان ها و بالکن های پیش آمده، می تواند شدیدا اًمنیت عمومی را به مخاطره اندازد و لذا باید با احتیاط و دقت فراوان انجام شود. سازه های تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید دقیقاً زیر ایوان ها یا بالکن های پیش آمده قرار گیرند.

از جمله خدمات شرکت ارابه پویان  تخریب ساختمان ،حمل نخاله ساختمانی ،خاکبرداری و گودبرداری، آسفالتکاری سنگفرش و عایقکاری می‌باشد برای اطلاع از قیمت تخریب ساختمان و تخفیف ویژه با ما در تماس باشید:

تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۸۷۹۵۷۴ همراه:۰۹۱۲۳۱۳۸۳۹۸