بازیافت اسفالت چگونه است

بازیافت اسفالت

بازیافت اسفالت  چگونه است ؟به طور کلی بازیافت به عملیاتی گفته میشود که پس از ازبین رفتن و قابل استفاده نبودن مواد آن را دوباره به مواد خام تبدیل کرده و دوباره سازی میکنند.

بازیافت آسفالت گرم:

روش و عملیاتی است که بر روی رویه آسفالت انجام میشود به این طریق که آسفالت کنده شده را پس از کندن و شکستن ،خرد میکنند و با مواد قیری و ترکیبات جوان کننده آسفالت یا بدون مصالح سنگی جدیددر کارخانه مرکزی با در راه کوبیده و پخش میشود.

بازیافت کارخانه‌ای:

مصالح بازیابی شده به کارخانه آسفالت برده میشود و با مواد قیری جدید مخلوط میشود و به آسفالت گرم تبدیل میشود. این آسفالت مجداً به محل و پس از پخش در سطح راه متراکم می‌شود.

بازیافت درجا

در این روش تمامی عملیات بازیابی گرم به صورت درجا، در محل مصرف انجام و در سطح راه پخش و متراکم می‌شود.

آسفالت بازیافتی

مصالح به دست آمده از آسفالت موجود است که شامل قیر و مصالح سنگی است که با روش‌های گوناگون با یا بدون حرارت دادن سطح روسازی برداشت می‌شود.

مواد جوان کننده قیر

ماده جوان کننده یا احیا کننده با مشخصات معین که به منظور اصلاح خصوصیات قیری سخت شده موجود در مصالح بازیافت مصرف می‌شود.

مخلوط آسفالت گرم بازیافتی

مخلوط بازیافت آسفالت گرم نهایی از مخلوط شدن  مصالح روسازی قدیمی و مصالح سنگی جدید یا آسفالت گرم جدید، و در صورت لزوم قیر جدید یا ماده جوان کننده، تهیه می‌شود. این مخلوط برای استفاده در هر یک از لایه‌های روسازی باید مشخصات تعیین شده برای لایه مورد نظر را داشته باشد.

انواع بازیافت:

بازیافت اسفالت سرد

بازیافت اسفالت گرم

بازیافت سطحی

بازسازی با مصالح کاملاً جدید سنگی و مواد قیری

مرمت و اجرای روکش‌ها تقویتی با ضخامت کم

مرمت بدون روکش یا روکش با ضخامت حداکثر ۲۵ میلیمتر

مرمت با روکش آسفالت سطحی

مرمت معمولی به عنوان نگهداری دوره‌ای

چرا از بازیافت گرم استفاده میکنیم

حفظ منابع طبیعی ناشی از مصرف بخش عمده‌ای از مصالح سنگی و مواد قیری روسازی قدیمی در بازیافت گرم کارخانه‌ای یا تمامی این مصالح در بازیافت گرم درجا از مهمترین امتیاز این فرایند است. که سایر امتیازت زیر را نیز باید به آن افزود.

  • افزایش مقاومت روسازی بدون تغییر یا تغییر جزیی در ضخامت روسازی
  • اصلاح آسیب دیدگی‌های سطحی مانند قیر زدگی‌، پدیده جداشدن سنگ دانه‌ها از رویه آسفالتی‌، شیار افتادگی، ناهمواری‌ها، و تغییر شکل‌ها
  • افزایش تاب لغزشی
  • اصلاح خواص فیزیکی و شیمایی قیر سخت شده موجود روسازی با جوان سازها و انطباق آن با مشخصات قیر خالص و در نتیجه افزایش دوام رویه آسفالتی و بهبود تاب خستگی آن
  • ثابت نگهداشتن رقوم سطح راه یا تغییر جزیی این رقوم و در نتیجه سازگاری با شرایط هندسی راه
  • کاهش تولید ضایعات و مواد زاید و عدم نیاز به محل تخلیه برای این مواد

انواع بازیافت اسفالت گرم

عملیات بازیافت گرم طی دو روش متفاوت زیر به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

روش کارخانه‌ای

در این روش که از پیشینه بیشتری برخوردار است، مصالح خرده آسفالتی یا RAP را به یک کارخانه مرکزی آسفالت گرم حمل و آن را با قیر خالص یا مواد جوان کننده و در صورت لزوم با مصالح سنگی %A ترکیب میشود.