اموزش سنگ فرش

شرکت ارابه پویان  اموزش سنگ فرش رابه زبانی ساده توضیح میدهد:

الف: اجرا با ملات

ب: خشکه چینی

انتخاب روش بستگی به کاربری و محیط اجرا دارد طبعا از روش خشکه چینی در جدار نهرها ‚جوی ها و آب نماها نمی توان استفاده کرد.

الف- اجرا با ملات:

احتیاج به توضیح ندارد.

ب- خشکه چینی:

بعد از زیرسازی محوطه های مورد نظر ‚ یک لایه 5 سانتی متری ماسه 0-3 را ایجاد کرده و با استفاده از شابلون مورد نظر طرح خود را روی  ان اجرا می نماییم .سپس حاشیه های اطراف طرح را با رنگ دیگری می پوشانیم ودر پایان روی تمام محوطه ماسه 0-3 را به اندازه ای که جدار بین دو سنگ را بپوشاند میریزیم و به وسیله دستگاه کمپکتور ماسه و سنگ رابه هم دیگر فشرده و در هم قفل می نماییم.